Alles over koopsubsidie

Koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten voor mensen met een lager of normaal inkomen. De subsidie wordt, onder bepaalde voorwaarden, toegekend bij de aankoop van een woning. Met koopsubsidie wil de overheid bevorderen dat mensen met een bescheiden inkomen een eigen woning of woonwagen kunnen kopen.

Voor de bepaling van de koopsubsidie zijn in de eerste plaats het inkomen, leeftijd van de aanvrager, de koopprijs van de woning, de hypotheeklast en de nationale hypotheekgarantie (NHG) van belang. De wet BEW heeft een jaarlijks maximum in het totaal toe te kennen bedrag aan koopsubsidie. Het is niet mogelijk om nog in aanmerking te komen voor koopsubsidie als het maximumbedrag aan koopsubsidie is bereikt.

Wij van www.hypotheek-met-koopsubsidie.nl bekijken of koopsubsidie tot de mogelijkheden behoort. SenterNovem is verantwoordelijk voor de uitvoering van de koopsubsidie en stelt het recht en de hoogte daarvan vast. Wij vullen de formulieren voor je in en sturen die naar SenterNovem.

Voorwaarden koopsubsidie

  • Je bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt.
  • Je bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt.
  • Je gaat de woning zelf bewonen.
  • Vanaf 1 januari 2009 mag je vermogen niet hoger zijn dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een fiscale partner heeft).
  • De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625.
  • De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715.
  • Over de hypotheek moet een garantie (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
  • De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar.
  • Je mag de woning niet in eigendom verkrijgen onder voorwaarden die de beschikkingsmacht op enigerlei wijze inperken (artikel 22: Wet bevordering eigenwoningbezit).
  • Verder geldt voor aanvragen waarvan de hypotheekofferte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum van passeren moeten zijn afgelost en het contract/de contracten te zijn opgeheven.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ben je er van verzekerd dat wanneer je de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen (door bijvoorbeeld inkomstendaling door arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of scheiding), de restantschuld wordt betaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen aan de geldverstrekker. Met NHG geeft de hypotheekverstrekker je een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%. Het verkrijgen van NHG is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een hypotheek met koopsubsidie. Om voor de NHG in aanmerking te komen zijn er enkele voorwaarden. Zo mag de woning, inclusief bijkomende kosten zoals notariskosten en verbouwingskosten, niet meer kosten dan € 350.000. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen. Wij kunnen je uitgebreid voorlichten over alle mogelijkheden met betrekking tot NHG.

Meer informatie over koopsubsidie

Wil je ook € 1.824 aan koopsubsidie per jaar ontvangen?

Naam
Woonplaats
Jaarinkomen

Bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld.
Bij twee aanvragers inkomens optellen.

Telefoon
E-mail